Anwesenheit der Mitglieder auf den Sitzungen 1.-12. (2012/2013)

Legende: (a) → anwesend | (e) → entschuldigt | (u) → unentschuldigt
Fachschaft
Mitglied
(1) 08.10.2012
(2) 29.10.2012
(3) 12.11.2012
(4) 26.11.2012
(5) 10.12.2012
(6) 14.01.2013
AgrarwissenschaftenAnika Knüppel(a)(a)(a)(a)(a)(a)
AgrarwissenschaftenEleni Patelakis(a)(u)(e)(a)(a)(a)
BiochemieMichaela Reißland(e)(a)(u)(u)(a)(a)
BiologieAlexander Hoffmann(a)(a)(a)(a)(a)(a)
ChemieAdrienne Eckert(a)(a)(a)(a)(e)(a)
Erzieh.-wissenschaftenTom Krenz(a)(a)(u)(a)(u)(u)
Erzieh.-wissenschaftenRalf Parade(a)(a)(u)(e)(a)(a)
GeowissenschaftenBenjamin Korn(a)(a)(u)(a)(a)(a)
Mathe / Informatik
Richard Schmidt(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Medien, Kommunikation, Sport, Musik
Steffen Lange(a)(a)(a)(a)(a)(u)
Medien, Kommunikation, Sport, Musik
Enrico Schulz(e)(u)(u)(u)00
Medizin
Maria Szobries(u)(u)(u)000
Medizin
Jens Jaekel(e)(e)(u)(e)(e)(e)
Medizin
Heidi Seredzus(e)(a)(e)(a)(a)(a)
Medizin
Constantin Weil
von der Ahe
(u)(e)(e)(e)(e)(e)
Neuphilologie
Julia-Carolin Zeng
(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Neuphilologie
Marie-Luise Kuckert
(a)(a)(a)(a)(e)(a)
Philosophische Fakultät I
Christian Annecke(a)(a)(u)(a)(a)(a)
Philosophische Fakultät I
Stefan Dorl(a)(a)(a)(a)(a)(e)
Philosophische Fakultät I
Raik Fischer
(a)(a)(a)(a)(a)0
Philosophische Fakultät I
Axel Knapp00000(a)
Philosophische Fakultät I
Sören Kohse(a)(a)(a)(e)(u)(e)
Philosophische Fakultät I
Daniel Möbus(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Philosophische Fakultät I
Clemens Wagner
(a)(a)(a)(a)(a)(a)
PhysikHeiner Baier(a)(a)(a)(a)(u)(a)
Rechtswissen-
schaften
Yana Mark(a)(a)(a)(a)(u)(a)
Rechtswissen-
schaften
Christopher Spaeth(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Rechtswissen-
schaften
Dietmar Witt(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Theologie
Sabrina Schiffner(a)(e)(a)(a)(a)(a)
Wirtschaftswissen-
schaften
Nils Fischer(a)(a)(a)(a)(e)(a)
Wirtschaftswissen-schaften
Robert Götze(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Wirtschaftswissen-schaften
Christoph Harendt(a)(e)(e)(a)(a)0
Wirtschaftswissen-schaften
Franz Steuer00000(e)
Wirtschaftswissen-schaftenMartin Hoffmann(a)(a)(a)(a)(u)(a)
Wirtschaftswissen-schaften
Michel Kleinhans(a)(e)(a)(a)(a)(a)
Wirtschaftswissen-schaften
Rico Philipp(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Fachschaft
Mitglied
(7) 28.01.2013
(8) 04.02.2013
(9) 04.03.2013
(10) 15.04.2013
(11) 22.04.2013
(12) 06.05.2013
AgrarwissenschaftenAnika Knüppel(a)(e)(e)(a)(a)(a)
AgrarwissenschaftenEleni Patelakis(e)(e)(e)(a)(a)(u)
BiochemieMichaela Reißland(a)(a)(a)(a)(a)(u)
BiologieAlexander Hoffmann(a)(a)(a)(a)(a)(a)
ChemieAdrienne Eckert(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Erzieh.-wissenschaftenTom Krenz(u)00000
Erzieh.-wissenschaftenRalf Parade(u)(u)(u)(a)(a)(a)
GeowissenschaftenBenjamin Korn(a)(a)(a)(a)(u)(a)
Mathe / Informatik
Richard Schmidt(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Medien, Kommunikation, Sport, Musik
Steffen Lange(e)(u)(u)(u)(u)0
Medien, Kommunikation, Sport, Musik
Enrico Schulz000000
Medizin
Maria Szobries000000
Medizin
Jens Jaekel(u)(a)(e)(e)(e)(e)
Medizin
Heidi Seredzus(a)(e)(u)(a)(e)(a)
Medizin
Constantin Weil
von der Ahe
(e)(e)(e)(u)(e)(a)
Neuphilologie
Julia-Carolin Zeng
(a)(a)(e)(e)00
Neuphilologie
Marie-Luise Kuckert
(e)(a)(e)(a)(a)(u)
Philosophische Fakultät I
Christian Annecke(a)(a)(a)(a)(a)(u)
Philosophische Fakultät I
Stefan Dorl(a)(a)(a)(a)(u)(a)
Philosophische Fakultät I
Raik Fischer
000000
Philosophische Fakultät I
Axel Knapp(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Philosophische Fakultät I
Sören Kohse(a)(a)(u)(e)(a)(e)
Philosophische Fakultät I
Daniel Möbus(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Philosophische Fakultät I
Clemens Wagner
(a)(a)(u)(a)(a)(a)
PhysikHeiner Baier(e)(a)(u)(a)(e)(a)
Rechtswissen-
schaften
Yana Mark(u)(a)(a)(e)(a)(a)
Rechtswissen-
schaften
Christopher Spaeth(a)(e)(e)(a)(a)(a)
Rechtswissen-
schaften
Dietmar Witt(a)(e)(a)(a)(a)(a)
Theologie
Sabrina Schiffner(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Wirtschaftswissen-
schaften
Nils Fischer(e)(e)(a)(a)(a)(a)
Wirtschaftswissen-schaften
Robert Götze(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Wirtschaftswissen-schaften
Christoph Harendt000000
Wirtschaftswissen-schaften
Franz Steuer(a)(a)(u)(a)(u)(a)
Wirtschaftswissen-schaftenMartin Hoffmann(a)(a)(u)(e)(u)(a)
Wirtschaftswissen-schaften
Michel Kleinhans(a)(a)(e)(e)(u)(a)
Wirtschaftswissen-schaften
Rico Philipp(a)(a)(a)(a)(a)(a)
Fachschaft
Mitglied
(13) 21.05.2013
nicht beschlussfähig
(14) 11.06.2013
außerordentlich
(15) 17.06.2013
(16) 01.07.2013
(17) 15.07.2013
(18) 29.07.2013
 
 
AgrarwissenschaftenAnika Knüppel//(e)
AgrarwissenschaftenEleni Patelakis//(e)
BiochemieMichaela Reißland//(a)
BiologieAlexander Hoffmann//(e)
ChemieAdrienne Eckert//(a)
Erzieh.-wissenschaftenTom Krenz//0
Erzieh.-wissenschaftenRalf Parade//(a)
GeowissenschaftenBenjamin Korn//(u)
Mathe / Informatik
Richard Schmidt//
Medien, Kommunikation, Sport, Musik
Steffen Lange//
Medien, Kommunikation, Sport, Musik
Enrico Schulz//
Medizin
Maria Szobries//
Medizin
Jens Jaekel//
Medizin
Heidi Seredzus//
Medizin
Constantin Weil
von der Ahe
//
Neuphilologie
Julia-Carolin Zeng
//
Neuphilologie
Marie-Luise Kuckert
//
Philosophische Fakultät I
Christian Annecke//
Philosophische Fakultät I
Stefan Dorl//
Philosophische Fakultät I
Raik Fischer
//
Philosophische Fakultät I
Axel Knapp//
Philosophische Fakultät I
Sören Kohse//
Philosophische Fakultät I
Daniel Möbus//
Philosophische Fakultät I
Clemens Wagner
//
PhysikHeiner Baier//
Rechtswissen-
schaften
Yana Mark//
Rechtswissen-
schaften
Christopher Spaeth//
Rechtswissen-
schaften
Dietmar Witt//
Theologie
Sabrina Schiffner//
Wirtschaftswissen-
schaften
Nils Fischer//
Wirtschaftswissen-schaften
Robert Götze//
Wirtschaftswissen-schaften
Christoph Harendt//
Wirtschaftswissen-schaften
Franz Steuer//
Wirtschaftswissen-schaftenMartin Hoffmann//
Wirtschaftswissen-schaften
Michel Kleinhans//
Wirtschaftswissen-schaften
Rico Philipp//